Xóa cài đặt ngôn ngữ

Công cụ PDF bên trong trình duyệt

Các công cụ PDF gốc có thể xử lý cục bộ các tệp của bạn trong trình duyệt của bạn. Chúng tôi không bao giờ tải tệp của bạn lên internet.

Hợp nhất PDF

Hợp nhất các tệp PDF của bạn thành một tệp PDF cục bộ.

Hợp nhất PDF >>

Các trang chọn PDF

Chọn trang từ tệp PDF cục bộ.

Các trang chọn PDF >>

Trích xuất hình ảnh PDF

Trích xuất cục bộ hình ảnh / biểu tượng từ tệp PDF của bạn.

Trích xuất hình ảnh PDF >>

PDF sang HTML

Chuyển đổi cục bộ tệp PDF của bạn sang định dạng HTML.

PDF sang HTML >>

PDF riêng biệt theo trang

Tách các tệp PDF thành nhiều tệp PDF một trang cục bộ.

PDF riêng biệt theo trang >>

Trích xuất văn bản PDF

Trích xuất văn bản từ các tệp PDF của bạn cục bộ.

Trích xuất văn bản PDF >>